Rekrytering av arbetskraft

rekrytering

När företaget PWC genomförde en undersökning kring ”Småföretagarens vardag” och sedan presenterade denna rapport med samma namn var det vissa saker som var mycket tydliga gällande kompetens på företaget. De har problem att hitta rätt kompetens. Detta alltså trots att Sverige under de senaste åren har haft en hög arbetslöshet och då främst bland ungdomar, en grupp som samtidigt är populär att anställa hos företagarna.

Enligt undersökningen hade hela 46% av småföretagen en tanke på att anställa någon ung (20-25år) under det kommande året. Även om undersökningen genomfördes 2013 finns det mycket som tyder på att efterfrågan är ungefär lika idag. Det är unga vuxna som helst anställs men bristen på kompetens är hög.

Problemet med att inte hitta rätt kompetens får resultat som varken gynnar företaget eller arbetslivet överlag. När det är få personer att välja mellan blir det svårare för företagarna att hitta exakt rätt person vilket i sin tur kan leda till felrekryteringar. Detta kan bli mycket kostsamt och enligt undersökningen kostar en felrekrytering drygt 280.000kr. Samtidigt kan bristen på kompetent personal göra att företag väljer att inte expandera utan avvaktar tider då det är större utbud av arbetskraft på arbetsmarknaden.

Att höja kompetensen hos unga vuxna är alltså ett viktigt steg för att både göra dem mer anställningsbara och få företagen att vilja satsa framåt.

Men det är inte bara kompetens hos de nyanställda som saknas. Tre av tio som intervjuades till undersökningen anser att de inte har den kompetens som behövs för att utveckla företaget i önskad riktning. Det fem områden som kompetenshöjande åtgärder behövs mest var enligt företagarna marknadsföring/försäljning, personalfrågor, IT samt Erfarenhet från andra företag, expansion.

Med andra ord är utökad kompetens nyckeln för framgång för många företag. Frågan är bara var man ska börja och vilken kompetenshöjande insats som behövs mest.